Антониа Гиговска со прв сингл - „Невреме“ | Trendseteri
Menu

Антониа Гиговска излезе со нејзиниот прв сингл – „Невреме“    

Антониа Гиговска излезе со нејзиниот прв сингл – „Невреме“

 

Мла­да­та и та­лен­ти­ра­на пе­јач­ка Ан­то­ни­ја Ги­гов­ска по учес­тво­то и по­бе­ди­те на не­кол­ку интернационал­ни му­зич­ки фести­ва­ли и толкување­то на глав­на­та уло­га во мју­зик­лот „Тај­но мо­ја“ во МОБ, по­све­тен на То­ше Про­е­ски, го сними и сво­јот прв ви­де­о­за­пис за пес­на­та „Невреме“, чи­ја про­мо­ци­ја се слу­чи денеска на пладне во ка­фе-барот „Ин­тер­ме­цо“ во Скоп­је.

Автор на му­зи­ка­та и на аранж­ма­нот за пес­на­та е Ла­зар Цве­тков­ски, тек­стот го на­пи­ша Маг­да­ле­на Цве­тков­ска-Ена, а спо­тот го ре­жи­ра­ше Ана Јордано­ва. Про­дук­ци­ја­та што за­ста­на зад овој про­ект е „Лум­на­ри ме­диа“, а сни­ма­ње­то го помогна и ви­наријата „Сто­би“, ка­ко гла­вен меди­ум­ски спон­зор.

Ре­жи­сер­ка­та Ана Јор­да­но­ва ја отво­ри промоцијата, истак­ну­вај­ќи де­ка Антонија Ги­гов­ска е мла­да пе­јач­ка, ко­ја има голе­ми та­лен­ти и потенци­ја­ли во себе. Неј­зи­ни­те три гран при на ин­тер­на­ци­о­нал­ни му­зич­ки фе­сти­ва­ли во Македони­ја и во странс­тво се до­во­лен до­каз за тоа.

– Си­те овие ус­пе­си што ги по­стиг­на Ан­то­ни­ја досега до­ве­доа и до по­че­то­кот на неј­зи­на­та солистич­ка ка­ри­е­ра. По наста­пот на минатогодиш­ни­от „Макфест“, ка­де што таа го освои тре­то­то ме­сто и на­гра­да­та за нај­до­бар дебитант, таа ја сни­ми и пес­на­та „Не­вре­ме“, а во ре­а­ли­за­ци­ја­та на спо­тот за неа, всуш­ност неј­зин прв ви­де­о­за­пис во ка­ри­е­ра­та, со голе­мо задоволство и јас ѝ по­мог­нав. Се за­поз­нав­ме на еден неј­зин на­стап, ка­де што, ка­ко и целата публи­ка, ме одуше­ви со сво­јот глас и спон­та­но на неј­зините ро­ди­те­ли им ре­ков де­ка би по­мог­на­ла во ре­а­ли­за­ци­ја­та на не­кој неј­зин на­ре­ден про­ект и на обо­стра­но за­до­волс­тво таа со­ра­бо­тка де­не­ска ја промовиравме – истак­на ре­жи­сер­ка­та Ана Јордано­ва.

Ан­то­ни­ја Ги­гов­ска, поз­дра­ву­вај­ќи ги при­сут­ни­те, изра­зи бла­го­дар­ност до сите со­ра­бот­ни­ци.

– Би са­ка­ла да им се заб­ла­го­да­рам на си­те лу­ѓе што за­ста­наа зад ме­не во ре­а­ли­за­ци­ја­та на овој ви­де­о­за­пис, пред сѐ на Ана Јор­да­но­ва, ко­ја го режираше спо­тот за „Не­вре­ме“, и на неј­зи­на­та про­дук­ци­ја „Лум­на­ри ме­диа“. За шмин­ка­та се погри­жи Да­ни­ел Ни­ко­лов­ска, а Фро­си­на Ангеловска ги изра­бо­ти ко­сти­ми­те. Се­ка­ко це­ло вре­ме ја имам под­др­шка­та од мо­и­те ро­ди­те­ли, а се­то ова не­ма­ше да се слу­чи да не беа Ла­зар и Маг­да­ле­на Цве­тков­ски, кои на­пи­шаа пре­крас­на песна за ме­не. Ви­де­о­при­каз­на­та за „Не­вре­ме“ ја сни­мав­ме долго, око­лу шест ме­се­ци, но са­кав­ме за­ед­но со режисерката Јорданова, ова да би­де нави­сти­на до­бар про­из­вод, би­деј­ќи ста­ну­ва збор за мо­ја пр­ва пес­на со видеозапис. Би са­ка­ла тој да оста­ви го­лем пе­чат и да при­до­не­се пес­на­та „Не­вре­ме“ да би­де уште пос­лу­ша­на. Со Ана сакавме да до­не­се­ме не­што но­во на македонската естра­да и ве­ру­вам де­ка ус­пе­ав­ме во тоа. Имав го­ле­ма под­др­шка од неа и од це­ли­от тим. Сни­мав­ме на по­ве­ќе локации, во винарницата „Сто­би“, на Су­ва Ре­ка, на не­кол­ку мо­ста… Има сце­ни и во со­ба, би­деј­ќи са­кав да ја по­ка­жам и мо­ја­та ти­неј­џер­ска стра­на, за­што имам са­мо 16 го­ди­ни – ре­че на промоци­ја­та Ан­то­ни­ја.