Д-р Габриела Димеска- Прво заведуваме со насмевката, очите се на второто место | Trendseteri
Menu

Д-р Габриела Димеска- Прво заведуваме со насмевката, очите се на второто место

Прво заведуваме со насмевката, очите се на второто место

 

Со стоматологот  Д-р Габриела Димеска од забната ординација „Димеска- Раптис“ разговараме што моментно е актуелно во забната индустрија.Таа е хуманист, професионалец во областа на стоматологијата и сликар. Заедно со екс  маратонката Теодора Раптис се сопственички на стоматолошката ординација „ Димеска-Раптис“ во скопската населба Ново Лисиче.

Холивудските звезди блескаат со нивната насмевка,како би ја искоментирале македонската естрада како забен лекар,  дали нешто им недостига?

Не можам да кажам дека не внимаваат на себе, сигурно се свесни дека на секое нивно појавување во јавноста,треба да доминира нивната насмевка, а нејзе ја красат забите. На нашата естрада генерално е така.

Која јавна личност според вас има негувани и  убави заби?

Би ја издвоила Дина Шабани, Тамара Тодевска, Сара Мејс.

Жените или пак мажите повеќе внимаваат на својата насмевка?

Живееме во време каде се акцентира надворешната убавина и сите сакаме да изгледаме убаво. Во однос на тоа дали мажите или жените повеќе внимаваат на забите, би рекла дека е тоа подеднакво. Се зголемува свеноста кај луѓето за оралното ѕдравје, на мое големо задоволство, со што се решава како здравствениот, така и естетскиот момент.

Сметате ли дека насмевката може да завете?

Mene da, hahah…Sakale nie ili ne,primarno neшto шto ni paѓа vo oчi kaj drugite luѓe e nasmevkata…potoa se oчite.Nasmevkata e vtoroto najubavo neшto шto moжe da go napravite so svoite usni,ostava dobar vpeчatok i чuvstvo na privleчnost.Nema poubavo neшto od vedro i nasmeano lice,koe zraчi so pozitivna energija.Ноo vo sluчaj da dominira nesanirano zabalo,se paѓа vo voda.

Што во моментот е во тренд во забната индустрија и дали вие ги следите тие трендови?

Svetskite trendovi veќe podolgo vreme perzistiraat i kaj nas.Najgolemata zainteresiranost za pacientite e po odnos na estetskata stomatologija.Hit e cirkonijata,bezmetalni keramiчki protetski izrabotki(koronki i mostovi),laminati,beleeњe na zabi kako i implantite.Sekako deka sum vo tek so site sluчuvaња i tehnologii vo stomatologijata,inaku ne bi bila vo trend,bi bila demode doktor

Обично се плашиме од стоматолог,но гледајки ве вам, пациентите радо би седнале на столчето? Каков е вашиот пристап кон нив?

Edna golema vistina e deka stomatoloшkite intervencii se stresni za pacientite.Site sme nie razliчni,so razliчen stepen na izdrжlivost,no i kaj najhrabrite postoi odredena doza na strav.Stomatologot e toj шto treba da bide prvo psiholog,da go proceni pacientot za da moжe da se zavrшi rabotata ,a pri toa da se svede stravot na minimum.Jas liчno se postavuvam drugarski so pacientite,ne postoi sterilna relacija pacient-doktor.Tie toa go чuvstvuvaat i se e polesno,kako za mene,taka i za niv.Se чuvstvuva pozitivnata energija,a toa zavisi od timot koj raboti vo edna ordinacija.

Вие сте стоматолог, но и сликар.како ги споивте овие две интересни професии?

Moja profesionalna opredelba e stomatologijata.Ako neшto vo mojot жivot e so poln pogodok,toa e izborot na profesijaта.Ima edna izreka veli,,dva pati vo жivotot treba da bideme mudri,pri izborot na profesija i izborot na partner .Toa e neшto шto go rabotam so љubov,maksimalna posvetenost,ednostavno uжivam vo rabotata. Шto se odnesuva do slikaњетo,imam nasledeno geni od mojot tatko,koi vo posledno vreme se poveќе doaѓaat do izraz.Ja sakam igrata so чetkite i boite,go sakam nivniot miris i toa e mojata relaksacija,na niшto ne razmisluvam vo toj mig.Spletot na boi koj se sozdava e vistinska magija…raj za oчi i duшa. Moже vo idnina i da iznenadam so nekoja izloжba,nikogaш ne se znae,hahahah. Spojot na ovie dve neшta vo koi jas uжivam e umetnosta.Но и  stomatologijata e umetnost.

Имате и ваша акција,помагate на лекувње на забите  на дечиња на самохрани мајки,од каде оваа хумана идеја?

Vo tekot na rabotata se sreќavame so razni kategorii na luѓe,pa i tie na koi i najmalata intervencija im e finansiski problem.Kako чovek koj e golem emotivec i samohran roditel(iako grubo zvuci),ne moжev da ostanam imuna na toa,osobeno kon decata чii roditeli preжivuvaat so niskite primaња.Sakale da priznaeme ili ne,realnosta e surova.Ne sakam decata da bidat zapostaveni od tie priчini,vo odnos na nivnoto oralno zdravje.Osobeno osetlivi se decata vo pubertet,se sramat,ne se smeat,a treba da izrasnat vo zdravi i stabilni psiho-fizicki liчnosti,koi treba da go nosat siot teret na жivotot.Od taa pricina,vo dogovor so koleskata dr.Teodora Raptis,so koja zaedno rabotime,odluчivme da pomogneme.Pokraj decata tuka se i majkite.Barem tolku moжeme.Nema poubavo neшto za koga ke gi vidam nivnite lica nasmeani,od toa da go napravam nekogo sreќen,a sреќата e vo malite neшta.